Werkgroep Zon op Dak Nationaal Programma RES

  • Nationaal Programma Regionale Energiestrategie
  • Oktober 2020 – heden
  • Onafhankelijk voorzitterschap, procesmanagement, energietransitie, ruimtelijke ontwikkeling
  • Den Haag

Opdrachtomschrijving

Nederland voert het Klimaatakkoord van Parijs uit middels het Nederlandse Klimaatakkoord. Binnen het klimaatakkoord hebben de decentrale overheden van de Rijksoverheid de opdracht gekregen om gezamenlijk plannen te maken voor de opwek van duurzame energie. Dit doen de gemeenten & waterschappen gezamenlijk in 30 regio’s middels de Regionale Energiestrategieën (RES’en). De 30 energieregio’s worden hierin gesteund door het samenwerkingsverband Nationaal Programma RES’en. In de zomer van 2020 hebben de RES-regio’s hierin de eerste stap gezet door de concept-Ressen vast te stellen.

De RES-regio’s hebben in de concept RES’en aangegeven tegen welke knelpunten ze aanlopen ten aanzien van de ambities. Ook andere partijen zoals de Netbeheerders, de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, de Natuur en Milieufederaties en het Planbureau voor de Leefomgeving hebben knelpunten benoemd die doelbereik van de RES’en in de weg staan. Op een aantal thema’s zijn er werkgroepen met een onafhankelijke voorzitter en onafhankelijk secretaris ingesteld. De werkgroepen bestaan uit deskundigen vanuit enkele regio’s, departementen, koepels, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Bestaande kennis vanuit alle partijen wordt ingebracht in de werkgroepen.

Smart Links levert met Anne-Marie Spierings als voorzitter en Stijn Smeulders als secretaris de onafhankelijke begeleiding van de werkgroep Zon op daken. De doelstelling van de werkgroep is om oplossingsrichtingen te formuleren om de knelpunten bij de toepassing van zon op daken weg te nemen. Het bevorderen van zonnepanelen op daken past binnen de Zonneladder, die is vastgesteld door de Tweede Kamer en waarin zon op daken de voorkeur krijgt boven zon op land(bouwgrond).

Deze opdracht past uitstekend bij Smart Links, omdat de kernwaarden van Smart Links randvoorwaardelijk zijn voor het laten slagen van de opdracht. Bestuurlijke ervaring en sensitiviteit zijn nodig om de onafhankelijkheid van de werkgroep te waarborgen en om tot gedragen oplossingen te komen. De inhoudelijke complexiteit van het speelveld Zon op daken blijkt uit dat er werkgroep nodig is om tot oplossingsrichtingen te komen. Smart Links is helemaal thuis in deze opdracht.