Projectleiding implementatie Omgevingswet gemeente Reusel-de Mierden

  • Gemeente Reusel-de Mierden
  • Mei 2021 – heden
  • Projectmanagement, Omgevingswet, Bestuursadvisering, Ruimtelijke Ordening
  • Reusel-de Mierden

Opdrachtomschrijving

Per (inmiddels) 1 januari 2022 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Deze wet moet wetgeving over ontwikkeling en beheer van de leefomgeving versimpelen door het samenvoegen van tientallen wetten en honderden regels. Dit alles wordt digitaal ontsloten via het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Voor de implementatie van deze wet in Gemeente Reusel-de Mierden zijn er vijf werkgroepen ingericht die zich bezig houden met alle facetten van de wet. Van omgevingsvisie tot participatie en van werkprocessen tot het DSO. Het uitgangspunt hierbij is dat de wet op een beleidsneutrale manier wordt ingevoerd: Reusel probeert zoveel mogelijk aan te sluiten op de huidige processen en afspraken.

Voor de aansturing van het projectteam, de vijf werkgroepen, het adviseren van een stuurgroep en verschillende regionale overlegtafels is Maarten van Leeuwen aangesteld als projectleider. Hij stuurt hierbij op de wettelijke vereisten, maar ook op de achterliggende gedachte van de Omgevingswet: simpeler omgevingsrecht en meer ruimte voor maatwerk.

Een belangrijk onderdeel binnen deze opdracht is aandacht voor gedragsverandering. Van ‘nee, tenzij’ naar ‘ja, mits’. Deze insteek komt niet alleen terug in beleid en in de uitvoering. De grootste verandering vindt plaats bij mensen zelf. In de ambtelijke organisatie, het bestuur, maar ook in de gemeenteraad. Hiervoor is een uitgebreid traject met al deze gremia opgestart.

Naast de rol van projectleider is Maarten tijdens de opdracht ingezet om de projectleider voor ontwikkeling van een windmolenpark te begeleiden in een Raad van State-traject. Hierbij stond strategische advisering over besluitvorming door raad en college centraal.

Smart Links is voor de opdracht geselecteerd omdat wij in staat zijn om ons in te leven in alle lagen van de organisatie en het omliggende netwerk. We weten de juiste verbindingen weten te leggen en zijn tegelijkertijd in staat om deze complexe implementatie op een simpele en doeltreffende manier tot uitvoering te brengen.