Expertise van Smart Links

Wij geloven er in dat er pas écht meerwaarde ontstaat door slimme verbindingen te leggen tussen verschillende thema’s en actoren in het publieke domein. We heten niet voor niets Smart Links.

Onderstaand hebben we onze expertises beschreven. Daarbij hebben we ook aangegeven wat voor dienstverlening we aanbieden.

Strategische advisering

Meerwaarde

Bij het omgaan met ingewikkelde beleidsvraagstukken kan een blik van buiten helpen om complexe vraagstukken te analyseren én een strategie uit te zetten hoe hierop te acteren. Het kan hierbij thematische vraagstukken betreffen, maar ook integrale opgaven of algemene bestuursadvisering.

Smart Links heeft veel ervaring op verschillende beleidsterreinen. De adviseurs van Smart Links zijn o.a. goed bekend met ruimtelijk- (o.a. Omgevingswet), economisch- en sociaal beleid, de decentralisaties in het sociaal domein en de energietransitie. Ook programma- en projectmanagement behoort tot onze competenties. De politiek-bestuurlijke sensitiviteit van de adviseurs van Smart Links geeft een extra meerwaarde, bovenop het strategisch vermogen en inhoudelijk kennis.

Diensten

 • Ontwikkelen beleidsstrategieën (verschillende beleidsterreinen)
 • Bestuursadvisering (ad-hoc of structurele bestuursadvisering)
 • Programma- en projectmanagement

Management

Meerwaarde

De arbeidsmarkt verandert, steeds vaker maken organisaties gebruik van specialisten die niet in vaste dienst zijn. De aanleidingen om te kiezen voor een interim-manager kunnen verschillend zijn. Interim-managers kunnen een tijdelijke oplossing bieden voor capaciteitsvraagstukken, maar ook gericht worden ingezet om een veranderopgave uit te voeren.

Smart Links biedt interim-managers die niet alleen bedreven zijn in het aansturen van medewerkers, maar ook in staat zijn een verbeterproces in teams vorm te geven en uit te voeren. Uiteraard blinken de interim-managers van Smart Links óók uit in strategisch vermogen en politiek-bestuurlijke sensitiviteit.

Diensten

 • Interim-management (bedrijfsleven, publieke- en semipublieke sector)
 • Management (op permanente basis bespreekbaar)

Samenwerking

Meerwaarde

Steeds vaker is samenwerking noodzakelijk om maatschappelijke opgaven het hoofd te bieden. Dit geldt voor overheden (met name gemeenten), maar zeker ook voor semipublieke organisaties. Ook het bedrijfsleven werkt in toenemende mate samen met partijen in het publieke domein. Samenwerken in of met het publieke domein is voor veel organisaties ingewikkeld. De sleutel voor een succesvolle samenwerking is het vinden van gedeelde belangen en het formuleren van gezamenlijke doelen.

Smart Links helpt bij het in beeld brengen van de gedeelde belangen die verschillende stakeholders hebben en helpt bij het formuleren van gezamenlijke doelen. We verbinden partijen aan elkaar met gedeelde doelen. Gedeelde doelen liggen namelijk ten grondslag aan succesvolle samenwerkingsverbanden.

Diensten

 • Verkenning regionale samenwerking (belangenanalyse)
 • Management (directievoering, secretariaatvoering) regionale samenwerkingsverbanden

Public Affairs

Meerwaarde

Belangenbehartiging is het meest succesvol als op structurele basis in relatiemanagement wordt geïnvesteerd. Het is simpelweg makkelijker om bij partners zaken voor elkaar te krijgen als je deze partners kent en deze partners jou goed kennen. Een professioneel relatiemanagement is hierbij de sleutel. Onderdeel hiervan is een gestructureerde werkwijze omtrent public affairs. Smart Links is gespecialiseerd in hoe gemeenten hiermee effectief kunnen omgaan en heeft hiervoor een model ontwikkeld dat bij gemeenten kan worden geïmplementeerd.

Toch is het wel degelijk mogelijk om in individuele casussen succesvol bij besluitvormingsorganen op te komen voor je belangen. Voor veel organisaties in de publieke sector (met name gemeenten) en semipublieke sector is er nog een wereld te winnen als het gaat om de effectiviteit van hun belangenbehartiging. Dit geldt in nog grotere mate voor het bedrijfsleven, dat vaak worstelt met de niet altijd rationele politiek-bestuurlijke processen van de overheid.

Smart Links is de partij die op permanente basis zorgdraagt voor relatiemanagement én het opgebouwde relatienetwerk succesvol weet te koppelen aan de opgaven die er liggen voor de organisatie. Ook in concrete vraagstukken adviseert Smart Links graag over hoe belangen op een effectieve wijze onder aandacht kunnen worden gebracht door een organisatie. Met het publieke domein in Zuid-Nederland zijn we meer dan goed bekend. Ook werken we samen met partners die als hoofdactiviteit de Haagse lobby hebben.

Diensten

 • Lobby-werkwijze gemeenten
 • Relatiemanagement
 • Advisering en belangenbehartiging in concrete vraagstukken

Bedrijfseconomische advisering

Meerwaarde

Voor publieke en semipublieke organisaties wordt het steeds belangrijker om niet alleen maatschappelijk, maar ook bedrijfseconomisch verantwoord te acteren. Bedrijfseconomische kennis koppelen aan politiek-bestuurlijke processen is vaak een opgave voor deze organisaties. Ook kleine- en middelgrote ondernemingen hebben door de vele maatschappelijke transities behoefte aan extra strategisch vermogen om de kansen te pakken die deze transities bieden.

Voor bedrijven en zelfs maatschappelijke organisaties is het een opgave om zaken te doen met de overheid. Omdat overheden niet altijd rationeel handelen, maar ook omdat het niet altijd helder is wat de daadwerkelijke vraag is bij overheidsorganisaties. Smart Links helpt bij het ontwikkelen van producten voor de overheidsmarkt.

De meerwaarde van Smart Links is gelegen in het leggen van slimme verbindingen tussen het bedrijfsleven en het publieke domein. Smart Links verbindt bedrijfseconomische kennis aan politiek-strategisch vermogen. Met name als het gaat om bedrijfseconomische vraagstukken die een relatie hebben met het publieke domein, zoals bijvoorbeeld in de energietransitie. Tevens kan Smart Links een bijdrage leveren aan bedrijfsvoeringsopgaven van publieke en semipublieke partijen.

Diensten

 • Advisering over overheidsmarkt (zaken doen met de overheid)
 • Advisering businesscases (o.a. energietransitie)
 • Advisering bedrijfsvoeringsopgaven

 

Trainingen

Meerwaarde

Er wordt steeds meer gevraagd van professionals in het publieke domein. De samenleving wordt veeleisender en de politiek wordt op alle bestuursniveaus uitdagender. In veel gemeenteraden en in Provinciale Staten heeft een steeds groter aantal partijen zitting en coalities bestaan uit meer fracties dan voorheen. Daardoor wordt er meer van de politiek-bestuurlijke sensitiviteit van professionals in het publieke domein gevraagd.

Smart Links biedt maatwerktrainingen (seminar of leergang) om de politiek-bestuurlijke sensitiviteit van professionals in het publieke domein te verbeteren. Ook als het gaat om de ontwikkeling van professionals in het publieke en private domein op het gebied van public affairs heeft Smart Links samen met partners veel te bieden.

Diensten

 • Smart Links training politiek-bestuurlijke sensitiviteit
 • Smart Links training public affairs